Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2014

Κύριε των ΔυνάμεωνΚύριε τῶν Δυνάμεων, μεθ᾿ ἡμῶν γενοῦ, ἄλλον γὰρ ἐκτός Σου βοηθὸν, ἐν θλίψεσιν οὐκ ἔχομεν. Κύριε τῶν Δυνάμεων, ἐλέησον ἡμᾶς.
-Αἰνεῖτε τόν Θεόν ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ. Αἰνεῖτε Αὐτόν ἐν στερεώματι τῆς δυνάμεως Αὐτοῦ.
Κύριε τῶν Δυνάμεων, ...........
-Αἰνεῖτε Αὐτόν ἐν ἤχῳ σάλπιγγος. Αἰνεῖτε Αὐτόν ἐν ψαλτηρίῳ καί κιθᾶρᾳ.
Κύριε τῶν Δυνάμεων, ...........
-Αἰνεῖτε Αὐτόν ἐν τυμπάνῳ καί χορῷ. Αἰνεῖτε Αὐτόν ἐν χορδαῖς καί ὀργάνων.
Κύριε τῶν Δυνάμεων, ..............

0 Lord of hosts be with us; for we have no help but Thee in troubles. 0 Lord of hosts have mercy on us.
-Praise him for his mighty acts; praise him according to the greatness of his majesty.
0 Lord of hosts .............
-Praise him with the sound of the trumpet; praise him with lute and harp.
0 Lord of hosts ..............
-Praise him with timbrel and dance; praise him with strings and pipe.
0 Lord of hosts ...............

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...